T11 set

T11 set se kládá z 6 částí: Head, Soulders, Chest, Hands, Legs a Boots.
Jednotlivé části se získávají pomocí questů, přičemž na každou část potřebujete token (padají z bossů) a povolení (item, který dostanete na splnění questu).

Questy se získávají u tohoto NPC T11 vendor.
Naleznete ho v shopu a také před vstupem do dungu, kde se plní quest na povolení.

Tokeny:
Tokeny mají některé classy společné:
Warrior a Rogue
Shaman, Druid, Hunter a Paladin
Priest, Warlock a Mage
Tokeny padají vždy po jednom od každé skupiny a mají 100% šanci na drop (padnou vždy).

T11 Head token
padá z Bosse Doom Lord Kazzak, který se nachází v instanci The Underbog na místě NPC Ghaz’an.

Taktika:
K zabití bosse vám stačí opravdu málo, tank a průměrný až slabý heal (dmg spellů je max 5k)
*tankem je vždy myšlen kdokoliv se 100% a výš dodge

T11 Chest token
padá z bosse Morogrim Tidewalker, kterého naleznete v Serpentshrine Caverns.

Taktika:
Tank, průměrný heal + se hodí nějaký dmg s abilitami pro víc targetů(nejlépe AoE) kvůli vlnám přivolávaných elitek (samy o sobě silné nejsou, ale ve větším počtu mohou dělat problémy). Asi nejzranětelnější je raid v okamžicích, kdy boss portne věechny krom tanka do bublin a dá jim stun na nějakou chvíli.
*AoE – Area of effect – působí na nějaké místo a všechny, kteří se v něm nacházejí

T11 Legs token
padá z bosse Lady Vashj, který se nachází taktéž v Serpentshrine Caverns.

Taktika:
Na první fázi budete potřebovat tanka se slušnou dávkou armoru a HP a také solidnější heal. Pokud si ani jedním nejste jisti, je dobré vzít si tanků víc, ale musí zvládat koordinaci při používání tauntu. Tank se totiž prakticky neustále nachází ve stunu, proto musí být buď patřičně healován nebo střídán. První fáze trvá, dokud bossovi neuberete 30% HP.
Na 70% tedy začíná fáze druhá. Oproti první fázi je to už jen taková formalitka. Boss stojí uprostřed a je již prakticky neškodný. To nejzávažnější, co dělá, je to, že vyvolává elitky, vždy po třech. Potřeba healu je zde již prakticky mizivá a vše se soustředí hlavně na dmg.

T11 Hands token
padá z bosse Garr, který se nachází v Moltencore.

Taktika:
Na bosse samotný tank stačí. Jediné, co boss používá, je spomalování pohybu. To je sice samo o sobě neškodné, ale boss má kolem sebe dost elitek na to, abyste museli být neustále v pohybu, protože vám ty elitky budou běhat záda a tam vám dodge nepomůže. Navíc zabití elitky vás celkem slušně odhodí, takže pozor na to, kde stojíte. Pokud se vám nechce neustále běhat nebo si na to nevěříte, není od věci vzít s sebou někoho na „rozdělení práce“ a přítomnost healu také není na škodu.

T11 Shoulders token
padá z bosse Ragnaros, taktéž z Moltencore.

Taktika:
Zde nepotřebujete na bosse tanka, či melee dmg vůbec. Když se k němu totiž přiblížíte, odhodí vás nejen daleko, ale také vysoko, takže při pádu ztratíte většinu HP. Nejlepší je zde využití range/spell dmg, těm totiž odhození nehrozí. Potřeba melee dmgerů nástavá každé 3 minuty, kdy boss zmizí a vyvolá několik elitek, proti kterým jsou spell classy celkem bezmocné. Vždy po zabití elitek je třeba na bosse použít Demoralizing Shout nebo jiné ability se stejným účinkem, to proto, aby mohli range/spell dmg zaměřit bosse. Heal zde bude dosti potřeba, nejenže boss dmguje pomocí spellů, ale hlavně elitky mají ve zvyku objevit se vždy za vašimi zády aniž byste to čekali.

T11 Boots token
padá z bosse Al’ar, naleznete ho v Tempest Keep (The Eye).

Taktika:
1. fáze: Boss lítá po horních plošinách stále dokola dokud ho nezbijete. Vždy, když opouští aktuální plošinu a zamíří k nové, vyvolá jednu elitku, která vás při jejím zabití odhodí dozadu (toho se dá využít k rychlejšímu přesunu za bossem). Navíc, když boss dorazí k další plošině, zraňuje všechny fire dmgem, dokud k němu nedoběhne nějaký melee dmg a nezačne dmgovat. Občas místo přeletu k další plošině zamíří boss ke stropu. Když tak udělá, je třeba seskákat z horního patra dolů, jinak se vaše působení v raidu hodně rychle zkrátí. Po úplném zabití nastává 2. fáze.
2. fáze: Boss již klasicky následuje a útočí na tanka. Různá místa při tom zasahuje spellem, který vám způsobuje zranění, těm se vyhýbejte. V této fázi také vzlétává vzhůru, promění se v meteor a naletí na vybraného hráče. Při dopadu vyvolá 2 elitky. Pokaždé, když zabijete nějakou tu elitu, ubere to bossovi 3% HP.
Mějte na paměti, že když ho zabijete (DoTkami nebo přes elity) ve fázi meteoru, nedostanete se k lootu.
Z tohoto bosse padá víc itemů, než jen T11 tokeny. Je to například Shirt of Hard Lucker.

Povolko:
Povolení od Dragon Lordů
Celý quest se plní v dungu Gruul’s lair.

Heart of Rahu Rekhan
padá z bosse Rahu Rekhan

U bosse je třeba si stoupnout tak, aby vás příliš neodhazoval, abyste zbytečně neztráceli HP. Důležitým spellem bosse je Locust Swarm, který vám znemožní provádět jakékoliv akce a navíc váš ještě zraňuje.

-zabít High King Maulgar
-zabít Olm the Summoner
-zabít Blindeye the Seer
-zabít Kiggler the Crazed

Nejlepší taktikou je rozdělit si elitky a pak společně dodělat bosse. Nejlepší je jako prvního zabít Olma, protože vyvolává Felhuntery.

Heart of Nalorakk
padá z bosse Nalorakk

Boss občas vyvolá elitku a sem tam někoho uspí na pár vteřin.

Heart of Vaelastrasz
padá z bosse Velastraz

Odhazuje, silencuje, proměňuje v kámen. Stačí si šikovně stoupnout a mít dostačující heal.

Po splnění tohoto questu obdržíte item Povolení od Dragon Lordů.
Tento item můžete mít u sebe maximálně 1, proto si hráči většinou nejdřív obstarají všech 6 tokenů a pak jdou 6x za sebou povolko.

T11 set consists of 6 parts: Head, Shoulders, Chest, Hands, Legs and Boots. 
You can get these parts through quest and you have to have token for each of the part. (dropped by bosses) and permissionn (item, which you´ll obtain after completing of the quest).

You can get the quest from this NPC T11 vendor. His position is in the shop and before the entranceto the dungeon, where you´ll complete quest for permission.

Token: 
Certain class have in common: 
Warrior and Rogue
Shaman, Druid, Hunter and Paladin
Priest, Warlock and Mage
Boss drops only one token of each type and there´s 100% drop chance (drops everytime). 

T11 Head token
Dropped by Boss Doom Lord Kazzak in The Underbog. You can find him on NPC Ghaz´an place.

Tactics: 
It´s easy to kill him. You´ll need tank and average or weak heal (dmg of spells is max. 5k)
*tank is anybody with 100%+ dodge

T11 Chest token
Dropped by Boss Morgrim Tidewalker in Serpentshrine Caverns. 

Tactics:
Tank, average heal + some dmg witch AOE abilities, because of waves of summoned elites (they aren´t so strong, but when there will be high number of them, that can be problem). Raid is in biggest danger, when boss will port whole raid except tank into bubles and stun them for a while. 
*AoE Area of Effect – damage in certain area

T11 Legs token
Dropped by Lady Vashj in Serpentshrine Caverns.

Tactics: 
For first phase, you´ll need tank with high armor value and HP and good heal. Whether you´re not sure about this, we recommend to have more tanks, but there´s important to manage coordination and taunt ussage. Tank is practically all the time in stun and he must be healed or substituted. First phase ends, when boss have 70% HP. 

After this is second phase. It´s much easier than first phase. Boss is in the middle and he is eventually harmless. His most dangerous spell is summon of three elites. Heal is nearly unimportant and the first violin plays damage. 

T11 Hands token 
Dropped by Garr in Moltencore. 

Tactics: 
All you´ll need is tank. Boss is using one ability – slowmotion. It´s harmless as such, but there are many elites and you´ll need to be in motion all the time, because elites will attack your back and there´s dodge useless. If you kill one of these elites, that throws you away, so be careful where you are standing. Whether you´re not sure about yourself, you should take someone else to help you. It´s good to have a heal. 

T11 Shoulders token
Dropped by Ragnaros in Moltencore. 

You don´t need tank or melee dmg. Because he will throw you not only so far, but so high too when you´ll go so close to him. Best way to kill him is to use range/spell dmg, which aren´t endangered. But you´ll need melee dmg every 3 minutes, when boss disappear and summon few elites and spellers are useless against them. After elite phase, you´ll need to use Demoralizing Shout or ability witch similar effect on the boss, because after that, spellers can continue in damage to the boss. Heal is so important here, because boss have quite strong spells and elites tend to attack you from behind. 

T11 Boots token
Dropped by A´lar in Tempest Keep (The Eye)

Tactics: 
1st phase: Boss is flying on the upper decks until you´ll kill him. When he leaves current deck, he will summon one elite, which throws you away if you kill it. (it´s good to make chasing of the boss faster) If boss reaches his new deck, he hurt everyone witch fire damage, until there come some melee damage and start damage. Sometimes boss will flight to the ceiling, then you have to jump down from second floor, or you´ll die. After complete kill, 2nd phase starts.
2nd phase: Boss normally attacks the tank and hit some places with spell, which will hurt you. You should avoid them to hit you. During this phase he takes off and morph himself to meteor and he will hit somebody. He will summon 2 elites after impact and boss loses 3% HP if you kill one of this elites.
Remember, that if you kill him (by DOT damage or by killing elites) in meteor morph, you can´t reach the loot. 
This boss drops more items, than T11 token. For example Shirt of Hard Lucker.

Permission:
Dragon Lord´s permission. 
Whole quest takes place in the dungeon Gruul´s lair 

-Heart of Rahu Rekhan
Dropped by Rahu Rekhan

Beware of littering, because you´ll lose your HP. This boss have an important spell: Locust Swarm, which prevents you perform any action and it will hurt you too. 

  • High King Maulgar slain
  • Olm the summoner slain
  • Blindeye the Seer slain
  • Kiggler the Crazed slainBest way to kill him is, that you´ll divide the elites and after that slain the boss. Best way is to slain Olm, that he summon the Felhunters.

-Heart of Nalorakk 
Dropped by Nalorakk

Boss sometimes summon the elite and bring sleep somebody for a while.

-Heart of Vaelastrasz
Dropped by Velastraz

He can silence you, throw you away and morph to stone. Just be careful where you´re standing and have a good heal.

After completing this quest you´ll obtain item Povolení od Dragon Lordu.
You can carry only 1 of this item and because of this players will obtain all 6 tokens at first and after that, they will complete permission 6 times in a sequence.

SERVER INFO

Gigafun - Online